Citibox.net BV - Korte Lijnbaanssteeg 1, 1012 SL, Amsterdam - KvK-nummer: 80246230

ALGEMENE VOORWAARDEN per 21 februari 2022

Citibox.net BV

1.0 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “aanbieder” hierna te noemen: “Citibox.net” of andere handelsnamen zoals geregistreerd in het handelsregister en “afnemer” waarop Citibox.net BV te Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door Citibox.net derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Citibox.net en de afnemer zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Citibox.net niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Citibox.net in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.0 Afnemer
2.1 Deelname in Citibox.net kent verschillende vormen en deze kunnen van tijd tot tijd aangepast en veranderd worden. In individuele gevallen kan het management een overeenkomst aanbieden aangepast aan de individuele behoeften van een afnemer, onder voorwaarde dat de voorwaarden van de bestaande afnemers hierdoor niet veranderen.
2.2 De overeenkomst kan eenzijdig worden beëindigd door het management van Citibox.net als:
2.2.1. Afnemer komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden niet na.
2.2.2 Afnemer de factuur van Citibox.net niet tijdig heeft voldaan.
2.2.3 Bij faillissement of bij surseance van de afnemer.
2.2.4 De afnemer Citibox.net of de afnemers van Citibox.net op enigerlei wijze schaadt.

3.0 Services voor afnemers
3.1 Afnemers die opteren voor een bedrijfs-inschrijfadres mogen zich inschrijven bij de KvK met het adres van Citibox.net met de toevoeging van het kantoornummer. Ook mag het adres gebruikt worden voor correspondentie gericht aan het vestigingsadres (geen pakketten verkeer). Post wordt ontvangen door Citibox.net en gescheiden van post van andere afnemers en doorgegeven aan afnemer of een gemachtigde conform het aanvullende postservice abonnement. Afnemers die opteren enkel voor een correspondentieadres kunnen zich niet inschrijven bij de KvK, inschrijven bij de KvK is alleen voorbehouden aan afnemers die opteren voor een bedrijfs-inschrijfadres.
3.2 Indien geen postservice abonnement is afgesloten zal de post niet worden doorgestuurd en worden vernietigd na de bewaartermijn van 180 dagen. Citibox.net kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het doorsturen van de post en/of aansprakelijk zijn voor schade en/of gevolgschade.
3.3 Post zal indien het postservice abonnement is afgesloten conform afspraak fysiek worden doorgestuurd dan wel worden opengemaakt en gescand en via e-mail worden verzonden.
3.4 Bij opzegging van het afnemen kent Citibox.net geen verantwoordelijkheid voor verandering van het postadres, en is dan ook niet verantwoordelijk voor het doorsturen of scannen van post en/of aansprakelijk voor schade. Citibox.net kan conform de machtiging overgaan tot het uitschrijven van ‘’afnemer” bij de KvK.
3.5 Afnemers die opteren voor een bedrijfs-inschrijfadres mogen zich inschrijven bij de KvK met het adres van Citibox.net met de toevoeging van het kantoornummer te Amsterdam, het adres mag door afnemer gebruikt worden voor het post en correspondentie doeleinden. Het huishoudelijke reglement van de betreffende locatie is hierbij nadrukkelijk van toepassing.
3.6 Gebruik van kantoor en vergaderruimte kan via het contactformulier op de website www.citibox.net online gereserveerd worden.
3.7 Afrekening zal vooraf plaatsvinden er is geen recht op restitutie.
3.8 Citibox.net zal als wetgeving toestaat op verzoek de post openen en scannen. Het is tevens mogelijk alleen de buitenzijde enveloppen te scannen.
3.9 Citibox.net hanteert een bewaartermijn van maximaal 180 dagen na openmaken en scannen en e-mailen van de post waarna de post doorgezonden dient te worden. Post die niet wordt doorgezonden wordt na 180 dagen vernietigd. Scans en e-mails met post informatie worden na 180 dagen verwijderd.

4.0 Contributies
4.1 Citibox.net is een commerciële onderneming, Citibox.net wordt o.a. gefinancierd vanuit de betalingen van afnemers. Diensten afnemen geeft o.a. recht op het hebben van een correspondentieadres en/ of het (KvK) vestigen zoals overeengekomen in de overeenkomst.
4.2 De hoogte van de overeenkomst prijs wordt vastgesteld in overleg met ieder individuele afnemer.
4.3 De contributie en alle kosten voor verwerken en doorzenden post met post of koerier worden vooruitbetaald.
4.4 De afnemer gaat in na betaling van de factuur/contributie, op de overeengekomen datum in het contract, en geldt voor de duur zoals gespecificeerd in het contract.
4.5 Citibox.net gaat met de verstrekte gegevens van afnemer zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve in de volgende gevallen:
4.5.1 fraudebestrijding;
4.5.2 op eerste verzoek aan justitie of andere overheidsorganisaties.

5.0 Opzegging
5.1
is mogelijk door de betaling van een volgende periode niet te voldoen. Op de vervaltermijn zal Citibox.net de overeenkomst automatisch beëindigen.

6.0 Betaling
6.1 Iedere betalingstermijn kunnen afnemers een (voorschot)factuur en/of voorschotnota voor de aankomende betalingstermijn zelf online betalen en bevestigen. Door deze te betalen bevestigen afnemers voor die aangegeven betalingstermijn dat ze steeds willen afnemen.
6.3 Als er niet tijdig betaald wordt, zal de overeenkomst direct (eenzijdig) worden beëindigd door het management van Citibox.net dan wel heeft de afnemer geen recht meer om gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening.
6.4 Indien de afnemer niet binnen 7 dagen zelfstandig zorgt voor het uitschrijven op de Citibox.net locatie heeft het management van Citibox.net zelfstandig de bevoegdheid om voor uitschrijving (machtiging art. 14 KvK) van de onderneming van de afnemer zorg te dragen.
6.5 Citibox.net is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de uitschrijving.
6.6 Bij akkoordverklaring door het aanvinken van de link en/of betaling verklaart afnemer tevens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
6.7 Als na de akkoordverklaring (artikel 6.6) niet binnen de gestelde (factuur) termijn is voldaan en/of niet is voldaan aan de overige gestelde voorwaarden dan wel de overeenkomst niet tot stand komt is afnemer een administratievergoeding van €95,- verschuldigd.
6.8 Indien in het huurcontract gratis scans per maand zijn afgesproken zijn deze alleen van toepassing op één maand en deze kunnen niet worden meegenomen naar andere maanden. Los aangekochte bundels voor scans verlopen automatisch na afloop van het contract.

7.0 Aansprakelijkheid:
7.1 Indien Citibox.net aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Citibox.net is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat afnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
7.3 Indien Citibox.net aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Citibox.net beperkt tot maximaal de €100 van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4 De aansprakelijkheid van Citibox.net is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar dan wel maximaal €100 in voorkomend geval.
7.5 Citibox.net is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Citibox.net aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Citibox.net toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Citibox.net is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Citibox.net of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7.8 Citibox.net is niet verantwoordelijk voor de aankomst, inhoud, authenticiteit, compleetheid, integriteit van de verzonden e-mails, dan wel tijdens het verzenden en na ontvangst van de e-mail.

8.0 Vrijwaring
8.1 De afnemer vrijwaart Citibox.net voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Citibox.net toerekenbaar is. Indien Citibox.net uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Citibox.net box zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Citibox.net, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Citibox.net en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

9.0 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9.2 De rechter in de vestigingsplaats (Amsterdam) van Citibox.net is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 21 februari 2022.

Citibox.net is een handelsnaam van: Citibox.net BV, Korte Lijnbaanssteeg 1, 1012 SL, Amsterdam.